Vedení účetnictví
založení a vedení daňové evidence včetně evidence DPH
založení a vedení účetnictví včetně evidence DPH
rekonstrukce účetnictví
účetní závěrky
evidence hmotného majetku
personální a mzdová evidence
zastupování klientů u finančních úřadů, OSSZ, zdrav. pojišťoven

 Vypracování daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů SZ a ZP
k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
k dani silniční
k dani z nemovitostí
k dani darovací
k dani dědické

Účetní a ekonomické poradenství
kontrola účetnictví
zpracování metodiky účetnictví na míru firmy
zaškolení firemních účetních pracovníků
účetní poradenství
zpracování podkladů pro banky při žádosti o úvěr
ekonomické poradenství
poradenství ve věcech daní a poplatků, odvodů, SP a ZP

Služby v oblasti BOZP

______________________________________________________________________________

Smluvní strany, podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění,se vždy dohodnou, že veškeré jejich spory vzniklé z platné smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.